(0461) 23452  |   (0461) 21725  |   uml@unismuhluwuk.ac.id
 (0461) 23452  |   (0461) 21725  |   uml@unismuhluwuk.ac.id

Pimpinan UMLB

Dr. SUTRISNO K DJAWA, SE.,MM

REKTOR

                       

         MUSTAFA ABD RAHIM, SP.,MP     NIRWAN MUH NUR, SH.,MH     AGUNG K JIBRAN, S.Ag.,M.Ag        
WAKIL REKTOR I              WAKIL REKTOR II         WAKIL REKTOR III